Become a member of HaqVoice whatsapp

  • Its Free. Just for the sake of Allah Almighty.
  • Receive Daily Ayat Translation via whatsapp
  • Select your desired language (Roman,English,Urdu)
  • Subcribe for Quran Ayat Translations
  • We'll never share your Mobile No. and Email with anyone.

Note: Quran Ayat via SMS is available on whatsapp Only.
Please Send join request from whatsapp to whatsapp number 00923348090970
 
Example : join urdu ayat to 00923348090970
 
   
 
Sent Date
Message
26-Apr-13 Al-Quran P5,S4
114. un logo'n ki bht c sargoshiyan achhi nhn haan us shakhs ki sargoshi achhi ho sakti hai jo khairat ya naik baat ya logo'n main sulah kerne main kahai, aur jo aisay kaam Allah ki khushnodi hasil kerne k liye karay ga tu ham usko bara sawab dai gai.
www.haqvoice.com/sms
25-Apr-13 Al-Quran P5,S4
113. aur ae nabi agar tum per Allah ka fazal aur uski mehrbani na hoti tu un main se ek jama'at tum ko behkanai ka qasad ker chuki thi. aur yeh apne siwa kisi ko behka nhn saktai aur na tumhara kuchh bigaar saktay hain aur Allah ne tum per kitaab aur hikmat nazal fermaye hai aur tumhain wo batain sikhaye hain jo tum nhn jantay thai aur tum per tu Allah ka bara fazal rha hai.
www.haqvoice.com/sms
24-Apr-13 Al-Quran P5,S4
112. aur jo shakhs koe qasoor ya gunah tu khud karay laikan uska ilzaam kisi baygunah per daal dai tu us ne bohtaan aur khulai gunah ka bojh apnay sar par rakha hai.
www.haqvoice.com/sms
23-Apr-13 Al-Quran P5,S4
111. aur jo koe gunah kerta hai tu uska wabaal usy per hai aur Allah sab kuchh jan'anay wala hai hikmat wala hai.
www.haqvoice.com/sms
21-Apr-13 Al-Quran P5,S4
110. aur jo shakhs koe bura kaam ker bethai ya apne haq main bura ker lai phir Allah se bakshish mangay tu Allah ko bara bakhshne wala bara mehrbaan payai ga.
www.haqvoice.com/sms
18-Apr-13 Al-Quran P5,S4
109. bhala tum loag dunya ki zindagi main tu un ki taraf se behs ker letay ho, so qiyamat k din unki taraf se Allah k sath koan behs karay ga aur koan unka wakeel banay ga.
www.haqvoice.com/sms
15-Apr-13 Al-Quran P5,S4
108. yeh logo'n se tu chhuptay hain aur Allah se nhn chhuptay halankeh jab yeh rato'n ko aisy bato'n kay mashwaray kiya kertay hain jinko wo passand nhn kerta tu wo unkay sath hova kerta hai, aur Allah unkay tamaam kamo'n ka ahata kiyai hvai hai.
www.haqvoice.com/sms
11-Apr-13 Al-Quran P5,S4
107. aur jo loag dil main dagha rakhte hain unki taraf se behs na kerna kynk Allah dagha baaz aur gunah gaar ko dost nhn rakhta.
www.haqvoice.com/sms
10-Apr-13 Al-Quran P5,S4
106. aur Allah se bakhshish maangte raho, beshak Allah bakhshne wala hai bara mehrbaan hai.
www.haqvoice.com/sms
09-Apr-13 Al-Quran P5,S4
105. ae payghamber ham ne tum per sachi kitaab nazil ki hai takeh Allah ki hadayet k mutabiq logo'n kay muqaddimaat faisal karo aur dekho dagha bazo'n ki hamayet main kabhi behs na kerna.
www.haqvoice.com/sms
08-Apr-13 Al-Quran P5,S4
104. aur en kuffar ka pichha kerne main susti na kerna, agar tum bayaraam hotay ho tu jis tarah tum bayaraam hotay ho tu usi tarah wo bhe bayaraam hotay hain aur tum tu Allah se aisy aisy umeedain rakhtay ho jo wo nhn rakhte aur Allah sb kuchh janta hai bari hikmat wala hai.
www.haqvoice.com/sms
07-Apr-13 Al-Quran P5,S4
103. phir jb tum yeh nimaaz tamaam ker chuko tu kharay aur bethay aur letay her halat main Allah ko yaad karo, phir jab tum mutma'en ho jao tu puray adaab kay sath nimaaz parho beshak nimaaz ka momino'n per auqaat-e-muqara'rah main ada kerna farz hai.
www.haqvoice.com/sms
30-Mar-13 Al-Quran P5,S4
102-II. ...kafir tu chahte he hain keh tum zara apne hathyaro'n aur saamaan se ghafil ho jao keh tum per yakbargi hamla ker dain aur agar tum barish k sabab taklef main ho ya bemaar ho tu tum per kuchh gunah nhn keh hathyar utar rakho magar apna bachao zaroor ker rakho, Allah ne kafiro'n k liye zillat ka azab tayaar ker rakha hai,
www.haqvoice.com/sms
28-Mar-13 Al-Quran P5,S4
101. aur jab tum safar ko jao tu tum per kuchh gunah nhn keh nimaaz ko kam ker k parho, bashartaikeh tum ko khoaf ho keh kafir loag tum ko satayen gai, beshak kafir tumharay khulai dushman hain.
www.haqvoice.com/sms
27-Mar-13 Al-Quran P5,S4
100. aur jo shakhs Allah ki rah main ghar baar chhoar jaye wo zamin main bht si rehne ki jaga aur kasayesh paye ga, aur jo shakhs Allah aur uskay rasul ki taraf hijrat kar k ghar se nikal jaye phir usko moat aa pakray tu uska sawab Allah k zimmay ho chuka aur Allah bara bakshne wala hai bara mehrbaan hai.
www.haqvoice.com/sms
24-Mar-13 Al-Quran P5,S4
98. haan jo mard aur aurtain aur bachay bebas hain keh na tu koe tadbeer ker saktay hain aur na rasta he jantay hain.
99. tu qarib hai keh Allah aiso'n ko muaf ker dai, aur Allah bara muaaf kerne wala hai bara bakhshne wala hai.
www.haqvoice.com/sms
22-Mar-13 Al-Quran P5,S4
97. jo loag apni jano'n per zulm kertay hain, jab farishtay un ki jaan qabz kerne lagtay hain tu un se pochtay hain keh tum kis haal main thai, wo kehtay hain keh ham mulk maim aajiz wa natwaa'n thai, farishtay kehtain hain keh kiya Allah ka mulk farakh nhn tha keh tum us main hijrat ker jatay, pss aisay logo'n ka thikana dozakh hay aur wo buri jaga hai loatne ki.
www.haqvoice.com/sms
14-Mar-13 Al-Quran P5,S4
96. - yeni Allah ki taraf se darjaat main aur bakshish main aur rahmat main. aur Allah bara bakshne wala hai bara mehrbaan hai.
www.haqvoice.com/sms
13-Mar-13 Al-Quran P5,S4
95. jo muslimaan gharo'n main bethay rehte aur larne se ji churatay hain aur uzar nhn rakhte wo aur jo Allah ki rah main apne maal aur jaan se jihaad kerne walay dono brabar nhn ho sktay, maal aur jaan se jihaad kerne walo'n ko bethay rehne rehne walo'n per Allah ne darjay main fazilat bakshi hay, aur behtrin anjaam ka wada Allah ne sab se kiya hai aur ajre azeem k lihaz se Allah ne jihaad kerne walo'n ko baithay rehne walo'n per kahin fazilat bakshi hai.
www.haqvoice.com/sms
09-Mar-13 Al-Quran P5,S4
94. Momino jab tum Allah ki rah main bahir nikla karo tu tehqiq se kaam liya karo tu jo shakhs tum ko salam karay us se yeh na kaho keh tum momin nhn ho, keh us se tumhari gharz yeh ho keh dunya ki zindagi ka fayeda hasil karo, so Allah kay paas bahut ci ghanimtain hain tum bhe tu pehlay aisay he thai phir Allah ne tum per ahsaan kiya chunancheh ayenda tehqiq ker liya karo beshak jo amal tum kertay ho Allah ko sab ki khabar hai.
www.haqvoice.com/sms